Odwiedziny:
Dzisiaj: 21Razem: 101253
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie


ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax: (62) 725-26-68
e-mail: sds@krotoszyn.pl
e-mail: sds@sds.krotoszyn.pl

Statut

O nas » Statut

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Krotoszynie


Podstawą prawną działania są:

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111 z 1994 r., poz. 535 z późn. zm.).
 2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm).
 3. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91 poz. 578).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasady i tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz.U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)
 6. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 )
 7. Przepisy niniejszego Statutu.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 3. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Krotoszynie, przy ul. Langiewicza 2.
 4. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
 5. i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Ważnym elementem w pracy Domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.
 7. Działalność Domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.


Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 2

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych oraz realizację zadań życiowych,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 • zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • rehabilitację społeczna i zawodową,
 • stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-rehabilitacyjnych,
 • współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
 • umożliwianie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,
 • współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu,
 • poradnictwo,
 • informację,
 • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia,
 • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową,
 • zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób, ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
 • organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy,
 • wspieranie grup samopomocowych,
 • uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego,
 • pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.


§ 3

Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach:

 • uczestnictwa podopiecznych we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach Domu,
 • zorganizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
 • pogłębiania integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijania kontaktów ze środowiskiem,
 • realizowania celów działalności Domu poprzez globalną rehabilitacje środowiskową,
 • współpracy z rodzinami osób korzystających z działalności Domu.


Rozdział III
Organizacja i zarzadzanie

§ 4

Pracą Domu kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

 

§5

Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 6

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie jest jednostką budżetową Powiatu Krotoszyńskiego
i prowadzi gospodarkę finansową zgodną z przepisami obowiązującymi tę jednostkę.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany niniejszego Statutu wprowadza się w sposób właściwy dla jego uchwalenia.